Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště (ŠPP) Základní školy Luže

 • Poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • Zlepšení sociálního klimatu školy
 • Práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • Vytváření programů prevence rizikových forem chování
 • Zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • Poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • Prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Hlavní úkoly ŠPP

Mgr. Jitka Chourová – výchovný a kariérový poradce

 • Koordinace poskytování poradenských služeb ve škole
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Spolupráce na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu s pedagogickými pracovníky školy
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti jednotlivých navržených opatření dle potřeby realizace úprav
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy (instruktáž k využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů)
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při přípravě IVP, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti, zajištění podpůrných opatření
 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko–psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, orgány péče o dítě OSPOD
 • Péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a návrh péče o tyto žáky
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Pomoc při řešení konfliktů ve škole
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

Mgr. Ivana Lexová – školní metodik prevence

 • Pomoc při řešení konfliktů ve škole
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování

 

Školní poradenské pracoviště:

 

Mgr. Jitka Chourová – výchovný a kariérový poradce

Kontakt:

sborovna I. stupně – Žižkova 253, 538 54 Luže

Email:

chourova@zsluze.net

Telefon:

469 671 217

Konzultační hodiny (po předchozí domluvě):

pondělí 12:30-13:30

úterý 11:30 - 12:30

středa 13:30 - 14:30 

po předchozí domluvě možný jakýkoli termín

Mgr. Ivana Lexová – školní metodik prevence

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

lexova@zsluze.net

Telefon:

469 671 212

Konzultační hodiny (po předchozí domluvě):

úterý 15:00-16:00  (po předchozí domluvě možný jakýkoli termín)

Sára Ročňová – školní asistentka

Kontakt:

sborovna I. stupně – Žižkova 253, 538 54 Luže

Email:

rocnova@zsluze.net

Telefon:

469 671 217

Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D. – školní psycholog

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

terapie.chocen@gmail.com

Konzultační hodiny:

 Individuálně - po předchozí domluvě

Mgr. Petra Pavlíčková – sociální antropolog

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

petra-pavlickova@email.cz

Konzultační hodiny:

Individuálně - po předchozí domluvě

Mgr. Táňa Zimmermannová – speciální pedagog

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

tana.zimm@gmail.com

Konzultační hodiny:

 Individuálně - po předchozí domluvě

Školní poradenské pracoviště:

 

Mgr. Jitka Chourová – výchovný a kariérový poradce

 

Kontakt:

sborovna I. stupně – Žižkova 253, 538 54 Luže

Email:

chourova@zsluze.net

Telefon:

469 671 217

Konzultační hodiny (po předchozí domluvě):

pondělí 12:30-13:30

úterý 11:30 - 12:30

středa 13:30 - 14:30 

po předchozí domluvě možný jakýkoli termín

Mgr. Ivana Lexová – školní metodik prevence

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

lexova@zsluze.net

Telefon:

469 671 212

Konzultační hodiny (po předchozí domluvě):

úterý 15:00-16:00 

po předchozí domluvě možný jakýkoli termín

Sára Ročňová – školní asistentka

Kontakt:

sborovna I. stupně – Žižkova 253, 538 54 Luže

Email:

rocnova@zsluze.net

Telefon:

469 671 217

Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D. – školní psycholog

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

terapie.chocen@gmail.com

Konzultační hodiny:

 Individuálně - po předchozí domluvě

Mgr. Petra Pavlíčková – sociální antropolog

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

petra-pavlickova@email.cz

Konzultační hodiny:

Individuálně - po předchozí domluvě

Mgr. Táňa Zimmermannová – speciální pedagog

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

tana.zimm@gmail.com

Konzultační hodiny:

 Individuálně - po předchozí domluvě