1. jednání školního parlamentu II. stupně ve školním roce 2018/2019 – 2.10.2018 – 13:00:

23.10.2018 23:00

Informace vedení školy:

  1. Smysl a pravidla jednání školního parlamentu
  2. Určení zapisovatele a volba předsedy školního parlamentu za II. stupeň
    1. zapisovatelkou je Eliška Mlynářová
    2. předsedkyní je Zuzana Chvojková
  3. Přibližný harmonogram schůzek školního parlamentu

Podněty zástupců tříd:

VI:

- interaktivní tabuli do třídy – postupně bude vybavována škola prezentační technikou dle potřeb

- v úterý bývá velká fronta na oběd – již vyřešeno – VI.-VIII. třída chodí na oběd po 4.VH

VII:

- díry v tabuli ve třidě – řešeno s panem školníkem – vyžaduje větší opravu – přebroušení a nátěr – bude řešeno o prázdninách

- pořídit do třídy mazací tabuli na zápis testů či úkolů – řešeno s třídní učitelkou

VIII:

- bez připomínek a návrhů

IX:

- ve třídě vypadávají jističe – řešeno s panem školníkem – jističe byly vypnuté

- otevřená PC učebna o přestávkách – bude řešeno individuálně

- v IX. třídě bzučí světlo – řešeno s panem školníkem – bude vyměněna zářivka a startér 

- záchody na dívčích WC při splachování „cákají“ – řešeno s panem školníkem – vyžaduje větší opravu – bude řešeno v průběhu roku 2019

 

Za mediální výchovu:

- po domluvě bude cena za školní časopis 5 Kč/kus -> předat na I. stupeň