Mapa školy - informace o výsledcích

03.06.2014 09:09

 

   Žáci, kteří se ve škole cítí dobře, podávají lepší výkony. Totéž platí i pro učitele. Dobré sociální klima ve škole rozvíjí dobrý pocit ze školy, žáci se učí komunikovat s vrstevníky i autoritami, řešit konflikty, kultivovaně vyjadřovat své postoje, emoce a empatii. Proto jsme se rozhodli využít rozsáhlého dotazníkové šetření Mapa školy firmy SCIO. To nabízí řadu nástrojů, které mohou pomoci při budování klimatu školy.

Během února jsme všichni jednotlivě (žáci, rodiče, učitelé i provozní zaměstnanci) vyplnili příslušné dotazníky, odeslali firmě SCIO a netrpělivě čekali na výsledky. Hodnocení jsme konečně dostali.

    Obsahuje souhrnnou zprávu pro učitele a vedení školy, souhrnnou zprávu určenou rodičům a podrobnou analytickou zprávu s příslušnými grafy pro každou hodnocenou oblast za 1. stupeň a 2. stupeň odděleně. Materiálů mnoho, dokonce si troufám říci, že kdybych chtěl v kostce seznámit veřejnost s výsledky naší školy, tak se mi to asi nepovede. Neboť, jak jsme očekávali, některé okruhy otázek jsou na dlouhou diskuzi, výsledky obsahují klady i zápory, co člověk to odlišný názor. Celkové hodnocení naší školy vyznívá spíše průměrně. Metody práce škola využívá tradiční i novodobé, stále více se používá výpočetní technika, interaktivní tabule, projektové vyučování, často se škola zapojuje do projektů spolupráce s jinými základními a středními školami.

 

     Následující hodnocení – maximálně 5 *  (více jelépe)  2. st. 1. st.
 Hodnocené oblasti pro školu: 1) Kvalita výuky 4* 4*
  2) Chování a výchova  4* 4*
  3) Atmosféra školního prostředí  5* 4*
  4) Vnější vztahy 4* 3*
  5) Materiální podmínky 2* 2*

         

    Jak je patrné, nejvíce rezerv máme ve vnějších vztazích, tedy zejména v malé informovanosti veřejnosti a rodičů. Dále pak v materiálních podmínkách, ale zde jsou údaje zkresleny tím, že většina učitelů hodnotila materiální podmínky zejména podle finančních prostředků, které škola dostává na školní potřeby a pomůcky. V ostatních ukazatelích škola navybočuje ze zástupu jiných škol, což však neznamená, že není co zlepšovat. Příliv nových technologií se nedá zastavit. Tak i starší učitelé se musí připravit na využívání výpočetní techniky při běžném vyučování, na využívání interaktivních tabulí ve větší míře nebo na používání nových moderních metod práce. To znamená aktivně se účastnit příslušných školení a získané informace a dovednosti uplatnit při běžném vyučování ku prospěchu dětí a vzdělávacího procesu.

 

    Hodnocené oblasti pro rodiče:

                                                 1) Důvody vzdělávání
     2) Průběh a kvalita výuky
  3) Chování a výchova
  4) Atmosféra a prostředí školy
  5) Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů
  6) Školní nej
  7) Překážky učení

  

   Podrobnější výsledky šetření a grafy, které detailně monitorují odpovědi na všechny otázky, jsou zveřejněny v závěru článku, aby si každý mohl udělat podrobný obrázek, jak žáci, rodiče a učitelé vidí školu.

       Spolu s dotazníkem zřizovatele si můžeme učinit ucelený obrázek o tom, na co se máme do budoucna zaměřit, v čem máme ještě rezervy nebo o co mají rodiče zájem.

    Je zapotřebí se zamyslet zejména nad možnostmi, jak zvýšit informovanost rodičů o školní práci, o školních akcích, projektech, soutěžích a výsledcích žáků. Také je nutné zlepšit spolupráci s rodiči, zejména na mimoškolních akcích nebo při zájmových činnostech.  

    V tomto ohledu jsou výsledky dotazníkového šetření přínosem, který ukáže klady i nedostatky školy. Bude na nás, jak s těmito informacemi naložíme, abychom v budoucnu zajistili dobré klima školy.

Lad. Tlustoš

Dokumenty ke stažení:

1.stupeň - Souhrn pro rodiče.pdf (355071)
1.stupeň - Souhrn pro školu.pdf (355855)
1.stupeň - Analytická zpráva.pdf (1156952)
1.stupeň - Grafy.pdf (1459693)

2.stupeň - Souhrn pro rodiče.pdf (359217)
2.stupeň - Souhrn pro školu.pdf (355202)
2.stupeň - Analytická zpráva.pdf (1147467)
2.stupeň - Grafy.pdf (1766618)