Z činnosti školy

19.10.2012 00:11

Čarodějnický den

My, učitelé 1. stupně a vychovatelky, jsme se rozhodli, že si 28. duben trochu ozvláštníme. Čarodějnický den nespočíval pouze v tom, že jsme ze sebe na chvíli udělali čaroděje a čarodějnice. Protože jsme byly čarodějnice hodné, připravily jsme pro děti program od rána až do odpoledne. Do čarodějnické školy přišli samé čarodějnice, čarodějové, ježibaby a ježidědkové.
Ráno jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde každá třída přednesla básničku. Na hřišti ne děti čekalo skákání v kouzelném pytli, přeskakování lana, přecházení hada, slalom na čarodějném koštěti a házení šišek do pece. Po splnění úkolů děti dostaly Průkaz čaroděje a občerstvily se kouzelným lektvarem. Potom ve třídách vyráběly hada pro čarodějnici. Nejdelšího hada měli žáci 1. třídy.
Odpoledne ve školní družině pokračovalo v čarodějnickém stylu. Inspirací pro nás byl Harry Potter. Vhozením svého lístku se jménem do plamene v ohnivém poháru vstoupily děti do soutěže „Putování za ohnivým pohárem čarodějnic.“ Trasa vedla až ke splavu a strmým kopcem okolo hradu Košumberka zpět do školy.
Na cestě plnily čarodějnice zkoušku odvahy, předvídavosti, orientace v letu, .. Za splněný úkol změnil nehet na ruce barvu. Na louce jsme oslavili náš SABAT, naučili se čarodějnický tanec a zvolili si královnu sabatu. Většina čarodějnic ve zkouškách uspěla, ale pohár získalo oddělení nejstarších a nejzkušenějších čarodějnic. Všichni jsme si to báječně užili.
Letu zdar!
Učitelé 1. Stupně a vychovatelky ŠD při ZŠ v Luži

Den Země

Dne 23.4.2010 se konal na Základní škole v Luži Den Země. Žáci z 6.-9.tříd vypracovali jednotlivá témata projektu jako např. biosféra, litosféra, atmosféra, sociosféra aj. Vytvořili krásné panely, které pak před svými spolužáky a učiteli představili a povídali o nich. Na tento den se každá třída pečlivě připravovala. A aby ten den byl trošku barevnější a veselejší, žáci se s učiteli domluvili na symbolických barvách Země, modré a zelené, a podle toho sladili své oblečení. Den Země začal po druhé vyučovací hodině a po velké přestávce žáci začali další dvě hodiny pracovat na svém projektu. Nejprve jsme si ze školního rozhlasu poslechli píseň Chválím tě Země má J.Uhlíře a Z.Svěráka a krátký proslov žákyně 9.třídy T.Chmelíkové. Po čtvrté hodině každá třída představila svůj panel s vybraným tématem na školní chodbě. Nakonec se žáci sešli do jedné třídy a poslechli si na závěr na interaktivní tabuli píseň od Michaela Jacksona - Earth Song, kde se zpívá o planetě Zemi. Touto písní byl projekt ukončen a panely byly vystaveny ve třídách a na chodbě.

Lucie Čáslavská
žákyně 9.třídy

Den se zvířátky

Napadá vás prohlídka zoologické zahrady? I kdepak! Nejmladší žáci druhého stupně odjeli ve středu 11. května 2011 mikrobusem do Pardubic a do Chrudimi s úplně jiným cílem. K blížícímu se závěru školního roku zařadily paní učitelky přírodopisu a zeměpisu tematickou exkurzi.
Na zámku v Pardubicích žáci shlédli detailní fotografie organismů Rudého moře naší přední autorky podmořských snímků Martiny Balzarové. Dále si žáci prohlédli expozici Příroda východního Polabí. S určovacím klíčem procházeli kolem skleněných vitrín ekosystémů. Někteří s podivem postáli u labutě a uvědomili si její skutečnou velikost. Mnohé zaujaly zvuky ptáků a savců, například zvláštní štěkání ježka.
Další program exkurze probíhal na zahradě v ekocentru Paleta. Zde žáci pátrali po půdních živočiších. Pracovali se síty, lopatkami, kelímkovými lupami a určovacími klíči. Zblízka si prohlédli mnohonožky, stonožky, drabčíky, svinky i žížaly.
V Chrudimi v Regionálním muzeu navštívila zvlášť děvčata a poté i chlapci sklepní prostory. Zde jsou restaurátorské dílny a naši žáci se tu jednak seznámili s úpravou poškozených historických předmětů a následně měli možnost slepit střepy keramické mísy, někteří si vyrobili kus papíru, děvčata viděla opravu poničených šatů. V době naší exkurze byly v muzeu dvě putovní výstavy: Neznámý svět drobných savců a Co nového pod zemí?
První výstavu jsme prošli s pracovními listy a na druhé jsme se seznámili s Joachimem Barrande, který se věnoval studiu trilobitů a zanechal České republice bohatou sbírku zkamenělin. Několik snímků z našeho dne se zvířátky najdete ve fotogalerii.

Mgr. Marie Hřebíková

Ve Skutči v Botas, ČOV a muzeu kamenictví

Městečko Skuteč jsme navštívili s několika žáky 8. a 9. ročníku se záměrem tří exkurzí: Botas, ČOV, muzeum kamenictví.
V Botas nám pan Netolický umožnil průchod dílnou. Shlédli jsme výrobu sportovní a kvalitní nepromokavé pracovní obuvi. Během 60 minut jsme viděli vznik boty od tvoření jednotlivých částí svršku, přes šití jazyků, lepení a zpevňování, napínání na kopyto až po hotový výrobek. Nakoukli jsme do podnikové prodejny a seznámili se s dalším sortimentem.
Další exkurze proběhla v ČOV. Žáci 8. ročníku porovnali lužskou ČOV se skutečskou a našli hlavní rozdíl – způsob prokysličování v aerobním procesu aktivačních nádrží. Pan Štolhof nám ukázal a popsal velín, česle, lapák písku, zdržovací nádrž, příkop pro biologické čištění, dosazovací nádrže a úpravu přebytečného kalu lisováním.
Po shlédnutí ČOV přišla na řadu návštěva muzea kamenictví. Někteří žáci odmítali další exkurzi a toužili po rozchodu a volném pohybu po náměstí. Nakonec jsme muzeem byli nadšeni. Velké díky patří slečně Bakrlíkové, která nám podala spoustu informací k exponátům v interiéru i exteriéru muzea. Kromě toho jsme shlédli film o vzniku lomů v okolí, zjistili jsme souvislost rozvoje kamenictví s výstavbou železniční trati a někteří z nás si vyzkoušeli manipulaci s vozíkem.
Exkurze proběhla 28. dubna 2011 za pěkného počasí, doporučujeme snímky ve fotogalerii.

Mgr. Marie Hřebíková

První noc s Andersenem na II. stupni ZŠ

Ve dnech 26. a 27. 3. 2010 se žáci 6. tříd zúčastnili projektu Noc s Andersenem.
Sešli jsme se v 17 hodin před školou, žáci byli seznámeni s programem, pravidly chování a případným vyloučením. Po přípravě občerstvení jsme zhlédli dramatizaci pohádky Karla Čapka Velká doktorská pohádka (nastudovali žáci
6.A). Poté se všichni shromáždili v pracovně chemie, kde vyrobili kartičky s názvy a obrázky pohádek H. Ch. Andersena, kterými jsme vyzdobili prostory školy. Za odměnu jsme si na schodišti zazpívali písničky s pohádkovými náměty.
Velmi se nám líbilo animované zpracování pohádky Sněhová královna,
při které nám vyhládlo, takže jsme se šli občerstvit a při tom jsme poslouchali předčítání pohádky Rozházelsko.
Po setmění jsme se vydali na noční putování mezi příšerami. Někteří se báli, jiní se dobře bavili. Když jsme se vrátili, odpočívali jsme vleže a dívali se na filmové zpracování pohádky Malá mořská víla.
V průběhu akce nás přišli pozdravit pejsek s kočičkou v živém vydání.
Dobrovolně se zúčastnilo 38 žáků a 2 vyučující. Akce se zdařila, všichni odcházeli s mnoha zážitky a s přáním podobnou akci zopakovat.
Chtěli bychom velmi poděkovat paní Pokorné z Hroubovic a paní Jankovské
za přípravu chutného koláče, Kateřině Bednárkové za zorganizování Stezky odvahy.
Zpracovaly: Z. Vančáková a M. Hřebíková

PROJEKT - ADOPCE NA DÁLKU


Žáci a zaměstnanci naší školy se v červnu 2004 zapojili do mezinárodního projektu „Kampaň lidské podpory.“ Adoptovali jsme dívku z afrického státu Guinea.
Makale Melika Keita se narodila 13.1.1991. Žije v hlavním městě Guiney – Conacry se svými rodiči a dvěma sestrami. Rodina naší adoptivní dcerky si nemůže dovolit platit školné a výdaje spojené s výukou.

Školní rok v Guineji je rozdělen do 3 vyučovacích období, mezi kterými jsou prázdniny. První období začíná v lednu, druhé v květnu a třetí v září. Roční školné v Guineji činí 7 500 Kč. Z peněz se platí kompletní školní uniforma, učebnice, školní pomůcky a poplatky.

Naši žáci se prostřednictvím adopce seznamují s problematikou opravdové chudoby, učí se vnímat okolní svět a myslet nejen na sebe. Je velmi pěkné, že nejde jen o jednorázovou pomoc, ale zaplacení školného letos v červnu 2010 předurčuje již 7. školní rok pro Makale Meliku za trvání naší adopce.

Abychom mohli Makale Meliku podporovat ve vzdělávání, pořádá naše škola celoročně sběr papíru. Pokud budete chtít pomoci,rádi přivítáme každý příspěvek.
Naší adopci na dálku jsou věnovány informační nástěnky na obou budovách ZŠ. Obsahují velké množství údajů včetně fotografií, kreseb, vysvědčení a dopisu od Makale Meliky.Fotky naší Makale naleznete i na stránkách školy v sekci fotogalerie.

Děkujeme všem žákům, rodičům, všem, kteří se zúčastnili nebo teprve zúčastní naší sbírky a projektu Adopce na dálku.

Srpen 2010 – D. Holomková

Vánoční jarmark 2010

Vánoční jarmark 2010
Ve středu 24. listopadu 2010 se na naší škole konal 3. VÁNOČNÍ JARMARK. Jarmark zahájili žáci 1. ročníku kulturním programem. Na všechny dýchla atmosféra blížícího se adventu. Děti vyrobily spoustu krásných předmětů s vánoční tematikou, které pak nabídly rodičům a návštěvníkům školy ke koupi. Poděkování patří žákům a všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na jeho realizaci podíleli.
Všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a pohodový nový rok 2011.
Mgr. Nešporová Jaroslava

Exkurze do čističky odpadních vod

Byl čtvrtek 24. března 2011. Na obloze ani mráček a celý školní den před námi… Ovšem my měli štěstí. První dvě vyučovací hodiny jsme získávali nové vědomosti přímo pod širým nebem, dokonce i v podzemí.
Z chemie už dokážeme rozlišovat směsi, umíme přefiltrovat zabahněnou vodu, ale jak se odstraňují splašky z vody, o tom jsme neměli ani zdání.
K ČOV se dostaneme z Husovy ulice odbočkou přes Zářečí. Sto metrů odsud probíhá mechanicko-biologické čištění odpadní vody. Správce, pan Petr Šimek, byl velice ochotný a věnoval nám celých 60 minut. Během této doby jsme si uvědomili, jak jednoduché je vypustit vanu po koupání, umýt mastné nádobí či spláchnout toaletu. Všechna špína ve chvilce zmizí kamsi do kanálu.
Každý z nás pochopil, že vodu můžeme využívat pro své pohodlí, ale musíme přírodě v pořádku vracet, co jí patří. Kromě nás lidí je tu spousta živočichů a rostlin, oni vodu také potřebují.
Za žáky 8. ročníku Mgr. Marie Hřebíková

7.A v Praze na GIGANTECH

Věříte, že se dá zajet vlakem ze Žďárce do Prahy a zpátky za 80 Kč? České dráhy již několik let poskytují výhodné jízdenky nejen pro žáky ZŠ.
I v Luži využíváme této akce. Například ve středu 20. dubna 2011 těsně před Velikonocemi. Třída 7.A navštívila planetárium, což se velmi hodilo. Letos uplynulo již 50 let od prvního vyslání člověka do vesmíru.
Naším hlavním cílem však byla výstava Doba ledová – Giganti na pražském Výstavišti. Náš průvodce velmi poutavě hovořil o sedmnácti pravěkých velikánech. Bonbónkem pavilonu s výstavou byla dvě bludiště. Zrcadlové a křišťálové. Zažili jsme tam spoustu legrace. Nakonec jsme prošli Václavské náměstí.
Zjistili jsme, že o cestování vlakem je mezi školami velký zájem a určitě se vyplatí příplatek za místenku. Mnozí z nás seděli na chodbičce mezi kupé, ale i přes tuto zkušenost příští rok opět někam vyrazíme. Samozřejmě vlakem!
Mgr. Marie Hřebíková

Noc s Andersenem 1.4. – 2.4. 2011

Noc s Andersenem byla letos zaměřena na knížky od Václava Čtvrtka. Již celý týden probíhala příprava: výstavky knih, kvízy, modelování a kreslení postaviček tohoto známého autora. 1. 4. - v den aprílový – to začalo návštěvou knihovny, luštěním křížovek, výrobou domečků pro pohádkové postavičky, za kterými jsme se večer vypravili s lampiony a baterkami do tmavého lesa. Po návratu do školy rychlé občerstvení a honem do temné tělocvičny, která se proměnila v noční louku se svítícími postavičkami. A teď rychle do hajan poslechnout si některou z pohádek Václava Čtvrtka. Andersenovského spaní se zúčastnilo 99 dětí a 7 dospělých.
Prostě bezvadné! A za rok zase!
Mgr. Jaroslava Nešporová

Přednáška o Indii v den, kdy…

Vasco da Gama, portugalský mořeplavec, doplul k indickým břehům. Od tohoto slavného dne uplynulo již 513 let… Současnou životní situaci miliardy lidí druhého nejlidnatějšího státu světa přiblížil našim žákům BcA. René Nekuda z Hlinska. Poutavým vyprávěním zážitků ze své cesty s humanitárním zaměřením, fotografiemi a krátkými videi nastínil školní podmínky, rodinné zázemí a způsob bydlení, dopravu ve městech, cestování km dlouhým vlakem přes Indii a mnohé další zajímavosti.
Velikou pochvalu si zaslouží žákyně Vendula Zejfartová 7.B, Markéta Šmejdová 7.B, Monika Veselíková 7.A, Simona Pešková 6., Žaneta Volfová 6. za ukázku břišních tanců; dále patří dík Natálkám Kerhartové a Kovářové (7.A) za desetiminutovou interview s René Nekudou. Poděkování patří i dalším pomocníkům, kteří byli po ruce při instalaci informací o Indii na chodbu a zajistili dostatečný počet židlí v posluchárně.
Ve fotogalerii naleznete snímky z přednášky i fotografie našich tanečnic, které se vystrojily jako skutečné princezny.

20. května 2011 Mgr. Marie Hřebíková

Zeměpisná výstavka devátého ročníku

Učivo zeměpisu v devátém ročníku můžeme směle přirovnat k nabalování a zkrášlování sněhové koule. Všechno, co si žáci vštěpovali do svých hlaviček několik let, nyní uhlazují a propojují… Výsledkem jsou tvořivé hodiny zeměpisu, při kterých děvčata i chlapci místo zápisů do sešitu prezentují vlastní nápady.
Všichni žáci, aniž by si to uvědomovali, rozšiřují především své sociální a personální kompetence. Žáci přijímají různé role ve skupině, diskutují a prosazují své názory, hodnotí úsilí ostatních spolužáků, vyhledávají informace z různých zdrojů, vytvářejí text na PC, učí se výstižně formulovat otázky atd.
Cílem první zeměpisné výstavky devátého ročníku bylo „vypíchnout a podtrhnout“ základní informace o životě lidí na světadílech: Asie, Amerika, Afrika, Evropa a Austrálie. Do jaké míry se jim společné dílo zdařilo, posoudí nejen sami deváťáci, ale i ostatní žáci druhého stupně naší školy, dále i pedagogové, částečnou příležitost mají i ostatní návštěvníci našich internetových stránek.
Své nástěnky žáci připravovali v květnu 2011, poprvé byla k nahlédnutí při rodičovském sdružení 17. května. Fotografie výstavky jsou umístěné ve fotogalerii.
Mgr. Marie Hřebíková

Zájezd do Terezína, Lidic a Lán

Mnoho let spolupracuje naše škola s Českým svazem bojovníků za svobodu v Chrudimi. V rámci osvěty tento svaz každoročně pořádá a financuje zájezd na Terezínskou tryznu. Jedná se o pietní a vzpomínkovou slavnost na Národním hřbitově u Malé pevnosti.
Letos proběhl zájezd v neděli 15. května. Žáci navštívili Muzeum ghetta v bývalé škole a kasárnách v Hlavní terezínské pevnosti. Zde se seznámili s literární, výtvarnou a hudební tvorbou Židů terezínského ghetta. Poté shlédli projev prezidenta republiky, Václava Klause, vyslechli křesťanskou a židovskou modlitbu a dále vystoupení Děčínského pěveckého sboru na Národním hřbitově. Následovala prohlídka Malé pevnosti, kde byla od roku 1940 policejní věznice pražského gestapa. Sem byli za II. světové války posíláni především političtí vězni. V prostoru samotek je cela, kde roku 1918 zemřel nejznámější terezínský vězeň Gavrilo Princip. Byl to protagonista sarajevského atentátu, jenž rozpoutal I. světovou válku.
Pevnost na soutoku řek Labe a Ohře jsme opustili krátce po třinácté hodině a vydali se do Lidic. V NPK Lidice položili členové OV ČSBS věnec ke společnému hrobu mužů. Vyslechli jsme projev ředitele Muzea v Lidicích a postáli u bronzového sousoší lidických dětí autorky Marie Uchytilové. Po shlédnutí multimediální expozice s názevem „A NEVINNÍ BYLI VINNI..." pokračovala naše cesta do Lán.
Na naší poslední zastávce jsme se poklonili u hrobu prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka, prohlédli si muzeum věnované jeho památce a prošli se zámeckou zahradou. Optimisticky jsme tak zakončili náročný den, během kterého jsme poznali místa prvního a druhého odboje, místa, kde byli mučeni a popravováni nejen čeští lidé.
Náš velký dík patří panu Josefu Novotnému, místopředsedovi OV ČSBS, který přes svůj vysoký věk každoročně pamatuje na žáky naší ZŠ a umožní jim zdarma strávit zajímavý den.
Za žáky ZŠ Mgr. Marie Hřebíková

Bambiriáda v Chrudimi

Bambiriáda je dvoudenní přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Koná se každoročně, letos, ve dnech 26. a 27. května, proběhla v Chrudimi jubilejní desátá Bambiriáda. Její dění probíhalo v areálu koupaliště.
K mání byla fůra soutěží, sportovních aktivit i vystoupení osobností. Ve čtvrtek v rámci akce město zpřístupnilo koupaliště pro letní sezónu a naši sedmáci byli u toho! Počasí jim přálo, kdo chtěl, okusil chladivou koupel. Ostatně, nahlédněte do fotogalerie, možná příští rok vyrazíte na Bambiriádu také…

Třídní učitelka 7.A Marie Hřebíková

Poznávačka 2011- 25.květen

Již tradičně na naší škole pořádáme školní kolo v poznávání přírodnin.Žáci si tak ověří
své znalosti rostlin,živočichů či nerostů a hornin,poznají,že každý organismus má své jméno
a mnozí z nich si vytváří pěkný vztah k přírodě.
Letos byla nejlepší tato děvčata – Monika Veselíková 7.A, Markéta Šmejdová 7.B,
Natálie Kerhartová 7.A, ze starších Petra Sedliaková 8.tř., Lucie Langerová 8.tř. a
Lenka Holomková 9.tř.
I v okresním kole v Hlinsku se nám dařilo umístit se na předních místech. Letos to zkusíme
10.června a ti mladší 9.června. Držte nám palce.
Mgr.Ivana Vajdová

Místní kolo přírodovědné soutěže 6.6. 2011

Místní kolo přírodovědné soutěže 6. června 2011-06-06
Kategorie A 2. ročník (přípravka)
Celkový počet bodů 108
Pořadí:
1. Lakomá Kristýna 103 b.
2. Kubant Ondřej 102 b.
3. Dostál Ondřej 99 b.
4.-5.Polívková Vanesa 96 b.
Doudová Martina
6. Bulvová Natálie 94 b.
7. Jirásková Eliška 93 b.
8. Fulík Michal 87 b.
9. Zástěra Dominik 69 b.
10. Zajíček Vladimír 67 b.
11. Pekhart Pavel 64 b.
12. Hrušková Kristýna 47 b.
13. Al – Ghafli Faris 35 b.
14. Kotán Jan 26 b.

Kategorie A 3. ročník
Celkový počet bodů 108
Pořadí:
1. Petras Václav 106 b.
2. Baťová Martina 105 b.
3. Konigová Vanda 102 b.
4. Bohatý Ondřej 99 b.
5. Hošek Dominik 55 b.

Mgr. Jaroslava Nešporová

7.A vyrazila na Týden řemesel a na túru

6. června 2011 na muzejní akci Týden řemesel si žáci vyslechli vyprávění o ruční výrobě bot v 19. století. Dozvěděli se souvislost obuvnictví s tehdejší přezdívkou Skutče „město datlů“, viděli floky a potěh ( kdysi se zlobivým dětem říkalo: „že tě vezmu potěhem!“). Uznání těžké dřiny v nás zanechala ukázka zpracování plátů žuly na kostky.
Po deváté hodině ranní následovala pěší túra do Šilinkova dolu. Název vznikl ze staré pověsti:
Řeka Krounka v tomto místě kdysi znamenala veselou zábavu koupajícího se panstva. Jeden šlechtic se potápěl hluboko v tišině, potom vynesl s pískem říčky nad vodu několik anglických mincí - stříbrných šilinků. Ještě téhož dne se vše povídalo po rychmburských domcích a kde kdo se chodil dívat na toto místo. A tak jméno anglické mince bylo přeneseno lidem na toto krásné údolí a žije v jeho jméně dodnes.
Příznivé počasí a naše fyzická zdatnost umožnily časový náskok proti plánu a cesta pokračovala na rozhlednu. Po výstupu na Borůvku se žákům otevřela okolní krajina jako na dlani. A víte, jak vznikl název rozhledny? Je odvozen od místa pod rozhlednou, kterému se říká Borek nebo také Na Borůvčí.
Naší túru můžete imaginárně absolvovat také prostřednictvím obrázků ve fotogalerii.
Třídní uč. Marie Hřebíková