Kariérní poradenství

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023


 1. Přihláška ke vzdělávání 

Vyhláška 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

§ 1 (7) V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. (platné od 1. 1. 2021)


 1. v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky 

 2. přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 30. listopadu 2021 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, do 1. března 2021 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

 3. v uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy, nestačí je předat k doručení na poštu

V 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve středních školách všech zřizovatelů) se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Výjimkou jsou pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny 82 Umění a užité umění a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Ředitel školy může stanovit i školní přijímací zkoušku (stanoví dva termíny jejího konání) primárně do oborů s výučním listem.

Přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).


Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát:

 1. v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí

 2. ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu


Termíny konání přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky

Studium

1. řádný termín

2. řádný termín

Náhradní termín

Čtyřleté

13. 4. 2023

14. 4. 2023

10. a 11. 5. 2023

Šestileté a osmileté

17. 4. 2023

18. 4. 2023

10. a 11. 5. 2023

 


Přihlašování ke vzdělávání

 1. pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory vzdělání či různá zaměření ŠVP na téže škole), na přihlášce ke vzdělávání uvede obě školy (popř. obory či zaměření) 

 2. pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a ve 2. termínu (v 1. termínu se koná zkouška na škole napsané jako první v pořadí) – každý uchazeč může tedy jednotnou zkoušku konat 2x

 3. vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí; na obou přihláškách uchazeč dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání)

 4. pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické) 

 5. rodné číslo uvádí uchazeč pouze na přihlášce ke vzdělávání v oboru vzdělání, do kterého se konají jednotné přijímací zkoušky

 6. kolonku Jednotná zkouška – ano – ne vyplňuje na přihlášce do oboru vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky pouze uchazeč, který se přihlásil také do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

 7. pokud se uchazeč hlásí do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná vždy jednotnou zkoušku na této škole (i v případě, že neuspěje u talentové zkoušky)

 8. výsledek jednotných zkoušek do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou bude zpřístupněn Cermatem i školám, do jejichž oborů vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se uchazeč přihlásil


Specifikace jednotných zkoušek

 1. v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie

 2. povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny 

 3. chybné odpovědi nebudou penalizovány


 1. Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení


Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 1. výsledků dosažených v jednotných zkouškách

 2. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (nehodnotí se 2. pol. škol. roku 2019/2020)

 3. výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky (bude-li stanovena)

 4. případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 5. pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu

 6. hodnocení jednotných testů z českého jazyka a z matematiky se na celkovém hodnocení uchazeče v rámci přijímacího řízení bude podílet minimálně 60 %, respektive 40 % u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou


Doporučenou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem bude, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice:

Čtyřleté studium 

Gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných

Gymnázium se sportovní přípravou – min. 30 bodů ze 100 možných 

- ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 25 bodů ze 100 možných

Osmileté studium

Gymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v období od 22. dubna do 30. dubna.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí; i v odvolacím řízení přijímá ředitel uchazeče podle dosaženého počtu bodů


 1. Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou


Talentová zkouška se koná:

od 2. ledna do 15. února gymnázium se sportovní přípravou

od 15. ledna do 31. ledna konzervatoř

od 2. ledna do 15. ledna ostatní obory vzdělání


Sdělení o výsledku talentové zkoušky zašle ředitel:

do 20. února gymnázium se sportovní přípravou 

do 20. ledna ostatní obory vzdělání

ředitel konzervatoře nezasílá

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v období od 5. února do 15. února, do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 22. dubna do 30. dubna 


Další kola přijímacího řízení

 1. počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky není omezen 

 2. na přihlášku uchazeč vyplňuje pouze jednu zvolenou střední školu

 3. v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky, střední školy však mohou využít výsledky zkoušek z 1. kola nebo vypsat školní přijímací zkoušku

 4. způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy


 1. Zápisový lístek


Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole oproti podpisu zákonného zástupce.

 1. zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

 2. lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

 3. zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že:

 4. jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání

 5. odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru bez talentové zkoušky

 6. tyto skutečnosti při zpětvzetí lístku doloží rozhodnutím o přijetí

V případě souběhu způsobů, kdy lze vzít zápisový lístek zpět, lze uvést údaje o zápisu uchazeče na další školu na druhé straně tiskopisu zápisového lístku.


Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na: 

 1. Školském portálu Pardubického kraje (https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Prijimaci-rizeni-na-SS),

 2. stránkách MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore)

 3. stránkách Cermatu (https://prijimacky.cermat.cz/)